วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 17)

การปฏิบัติงาน

 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 5. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 16)

การปฏิบัติงาน
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. ทำเอกสารและแผนผังเพื่อใช้ในการประชุม
 8. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มาทำเรื่องขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 15)

การปฏิบัติงาน

 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. จัดทำแผนที่ แผนผังและส่วนขยายจุดผ่อนผันต่างๆ

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 14)

การปฏิบัติงาน
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. ออกใบเสร็จให้ผู้ที่มาเสียค่าปรับ
 8. จัดทำแบบใบปะหน้ารายงานส่งสำนักเทศกิจ
 9. จัดทำสรุปผลการสำรวจการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 26 - 30 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 13)

สิ่งที่เรียนรู้
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. ออกใบเสร็จให้ผู้ที่มาเสียค่าปรับ
 8. จัดทำเรื่องสั้นโดยใช้โปรแกรม Flash 8

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 19 - 23 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 12)

สิ่งที่เรียนรู้
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. รับ - ส่งแฟกซ์
 8. จัดทำหนังสือบันทึกโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน

ปัญหาที่พบ

การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 12 - 16 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 11)

สิ่งที่เรียนรู้

 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. รับ - ส่งแฟกซ์
 8. จัดทำแบบหนังสือบันทึกโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน

ปัญหาที่พบ

 • ไฟล์งานที่เคยทำไว้แล้วหาย

การแก้ไข

 • จัดทำแบบหนังสือขึ้นใหม่และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหา

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการสำรองข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลให้ดีกว่านี้