วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การบันทึกการปฎิบัติงานวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2551

การปฏิบัติงาน
  1. แนะนำสถานที่,ฝ่ายต่างๆและทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเพื่อใช้ในการติดต่องาน
  2. เรียนรู้การลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  3. เรียนรู้การนำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  4. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย

ปัญหาที่พบ

  1. ยังรู้จักกับเจ้าหน้าที่และห้องฝ่ายต่างๆไม่ครบจึงทำให้เสียเวลาในการเดินรับส่งเอกสาร
  2. การลงหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องเรียนยังมีข้อผิดพลาด
  3. ยังไม่ชำนาญในการลงข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องเรียนจึงทำให้เกิดความล่าช้า