วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 01-04 ธันวาคม 2551 (ครั้งที่ 5)

สิ่งที่เรียนรู้
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. รับ - ส่งแฟกซ์
 8. จัดทำและตกแต่งแผนผังการจัดรูปขบวนรับ-ส่งธงวันแม่สู่วันพ่อ

ปัญหาที่พบ

 1. เครื่องถ่ายเอกสารชำรุด
 2. ระบบNetworkล้มไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางได้

การแก้ไข

 • -

ข้อเสนอแนะ

 • -

ไม่มีความคิดเห็น: