วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 08-12 ธันวาคม 2551 (ครั้งที่ 6)

สิ่งที่เรียนรู้
 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. รับ - ส่งแฟกซ์
 8. จัดทำแบบประเมินแบบรายบุคคลของข้าราชการ ฝ่ายเทศกิจ
 9. ตกแต่งรูปที่ถ่ายจากสถานที่ต่างๆ ที่มีเรื่องร้องเรียนมายังฝ่ายเทศกิจ ภายในบริเวณเขตบางพลัด

ปัญหาที่พบ

 1. ระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการฝ่ายเทศกิจ เขตบางพลัด ขัดข้อง
 2. มีการเดินสายไฟใหม่จึงทำให้ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ชั่วคราว

การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: