วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 29-30 ธันวาคม 2551 (ครั้งที่ 9)

สิ่งที่เรียนรู้
  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
  5. พิมพ์หนังสือเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ
  6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
  7. รับ - ส่งแฟกซ์
  8. ออกแบบแผ่นป้ายสวัสดีปีใหม่ที่ใช้แปะบนของขวัญของฝ่ายเทศกิจ

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: