วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 19 - 23 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 12)

สิ่งที่เรียนรู้
  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
  5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
  6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
  7. รับ - ส่งแฟกซ์
  8. จัดทำหนังสือบันทึกโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน

ปัญหาที่พบ

การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: