วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 17)

การปฏิบัติงาน

  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
  5. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน

ปัญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: