วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2551 (ครั้งที่ 3)

สิ่งที่เรียนรู้

  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
  5. พิมพ์หนังสือเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ

ปัญหาที่พบ

  1. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าผิดพลาด
  2. พิมพ์หนังสือเองการและหนังสือราชการผิดพลาด

การแก้ไข

  1. นำข้อมูลที่บันทึกผิดมาแก้ไขแล้วบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงในระบบฐานข้อมูล
  2. ตรวจทานให้รอบคอบ

ข้อเสนอแนะ

  • ไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น: