วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2551 (ครั้งที่ 4)

สิ่งที่เรียนรู้
  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
  5. พิมพ์หนังสือเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ
  6. พิมพ์แบบขอเบิกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างและคิดคำนวณเงินเดือนที่ได้จริง

ปัญหาที่พบ

  1. ระบบonlineของเขตเกิดขัดข้อง
  2. คอมพิวเตอร์ติดไวรัส

การแก้ไข

  1. แสกนไวรัสและแก้ไขปัญหาเท่าที่ทำได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: